Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
27. 10. 2023 UPOZORNĚNÍ NA PLÁNOVANOU ODSTÁVKU EKLETŘINY dne 15.11.2023 oblast Háje
Odstávka elektřiny dne 15.11.2023 od 8:00 do 11:00 pro oblast Kamenné Žehrovice Háje, více informací a podrobná mapka v příloze.
Dokumenty obecního úřadu
25. 10. 2023 25. 10. 2023 - 10. 11. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci mezi obcemi Kamenné Žehrovice a Žilina
Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb stanovuje úpravu na pozemních komunikacích sil. III/2018, II/606, II/116, II/2016, III/1161 a místních komunikacích na území obce Žilina a Kamenné Žehrovice z důvodu uzavírky pro provedení stavebních prací při souvislé opravě úseku sil. III/2018 v termínu jod 30.10.2023 do 30.11.2023
Dokumenty obecního úřadu
23. 10. 2023 23. 10. 2023 - 6. 11. 2023 Oznámení o zahájení společného řízení
Obec Kamenné Žehrovice, zastoupena firmou PFProjekt s.r.o., podala žádost o vydání povolení na stavbu " Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2024 - ulice Sokolská a K Rokli"
Dokumenty obecního úřadu
13. 10. 2023 13. 10. 2023 - 31. 10. 2023 Rozhodnutí - povolení pro provádění stavebních prací při stavbě připojení k silnici
Rozhodnutí - povolení pro provádění stavebních prací při stavbě připojení k silnici
Dokumenty obecního úřadu
12. 10. 2023 12. 10. 2023 - 27. 10. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MMK, Odbor dopravy a služeb, stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na sil.II/606 a místní komunikaci na území obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
11. 10. 2023 11. 10. 2023 - 25. 10. 2023 Upozornění - k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Dokumenty obecního úřadu
10. 10. 2023 10. 10. 2023 - 26. 10. 2023 Přechodná úprava provozu, MK U Skály a Skalní
Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích, na území obce Kamenné Žehrovice; z důvodu: uzavírka MK ul. U Skály a Skalní z důvodu rekonstrukce.
Dokumenty obecního úřadu
6. 10. 2023 Smlouva o dílo - PD Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 18. září 2023 bod 4/2023/55 smlouvu o dílo a pověřilo starostku podpisem smlouvy na akci "PD Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice" s firmou Aripros s.r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
5. 10. 2023 Nájemní smlouva
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na veřejném zasedání konaném dne 18. září 2023 bod 4/2023/57 Nájemní smlouvu na část pozemku 1138/3 s panem Jaroslavem Kučerou.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 10. 2023 Uzavírka Ploskov-Luby od 3. 10.-10. 10. 2023
Dokumenty obecního úřadu
2. 10. 2023 Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce pěších cest v Kamenných Žehrovicích - park Školní
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 18. září 2023 bod 4/2023/56 a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce pěších cest v Kamenných Žehrovicích se společností Aquarius, spol. s r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 9. 2023 Zápis č. 4/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 4/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 18. září 2023.
Dokumenty zastupitelstva
21. 9. 2023 21. 9. 2023 - 5. 10. 2023 Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem obecních pozemků:
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18.09.2023 bod 4/2023/58 schválilo záměr na pronájem následujících obecních pozemků: p. č. 174/1 (4 907 m2, orná půda), p. č. 176 (1 633 m2, trvalý travní porost), p. č. 177/1 (1 164 m2, ostatní plocha – manipulační plocha), p. č. 191/5 (2 110 m2, trvalý travní porost), p. č. 191/6 (783 m2, trvalý travní porost), p. č. 191/7 (1 088 m2, trvalý travní porost), p. č. 200/12 (1 291 m2, trvalý travní porost), p. č. 202/1 (109 m2, vodní plocha – zamokřená plocha), p. č. 206/1 (4 278 m2, orná půda), p. č. 213/3 (3 507 m2, orná půda), p. č. 1160 (2 327 m2, vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené)
Dokumenty zastupitelstva
19. 9. 2023 19. 9. 2023 - 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 18.09.2023 bod 4/2023/53 rozpočtové opatření č. 4/2023.
Rozpočty obce
18. 9. 2023 Zápis č. 3/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 19. června 2023.
Dokumenty zastupitelstva
11. 9. 2023 11. 9. 2023 - 25. 9. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É HO Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 18. září 2023 od 18:00 hod.
Dokumenty zastupitelstva
31. 8. 2023 31. 8. 2023 - 1. 1. 2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
2. 8. 2023 2. 8. 2023 - 16. 8. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK U Skály - obnova vodovodního řadu
Dopravně inženýrské opatření - Kamenné Žehrovice, MK ul.U Skály, obnova vodovodního řadu
Dokumenty obecního úřadu
20. 7. 2023 Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce místních komunikací 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 19. června 2023 bod 3/2023/34 výběr dodavatele a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce místních komunikací 2023 se společností Aquarius, spol. s r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
20. 7. 2023 20. 7. 2023 - 3. 8. 2026 Oznámení o nálezu věci
Dne 17.07.2023 bylo předáno na Obecní úřad Kamenné Žehrovice do evidence „Ztráty a nálezy“ jízdní kolo, které během uplynulého víkendu přijala v Kamenných Žehrovicích od nálezce Policie ČR.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky