Probíhající projekty

Plán investičních akcí pro rok 2021

"Rekonstrukce knihovny v KŽ" - rekonstrukce prostor v přízemí OÚ čp. 6.  Předmět zakázky bude financován z rozpočtu obce a z Programu rozvoje venkova.

 

"Vybavení knihovny v KŽ" - předmětem veřejné zakázky je dodání nábytku v rámci plánované rekontrukce obecní knihovny v přízemí OÚ čp. 6. Předmět zakázky bude financován z rozpočtu obce a z Programu rozvoje venkova.

 

"Revitalizace zeleně v Kamenných Žehrovicích" - předmětem zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření plně funkční plochy zeleně v obci Kamenné Žehrovice. Na základě zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin byly vybrány dřeviny jež budou na lokalitách ponechány a vytvoří základní kostru porostů. V některých případech budou navržené kusy arboristicky ošetřeny. Kosterní dřeviny doplní nové výsadby keřů a stromů, tak aby veřejné prostory nejen reprezentovaly, ale zároveň vytvořily plně funkční plochy, Místa plnění - lokalita Náves  - severně od hlavní silnice, lokalita Škola, lokalita Rybník. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

"Veřejné osvětlení 2021" - předmětem zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Kamenné Žehrovice. Rozsah veřejného osvětlení bude v ulicích " Politických vězňů, Na Brčkově, Na Kopečku, Nám. Míru, J.K. Tyla, U Skály, Úzká, Dělnická, Souběžná, Havířská, Drružtevní, 1. Máje.

 

"Místní komunikace 2021" - předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Jedná se o místní komunikace: ulice Boženy Němcové, ulice J. A. Komenského, ulice Petra Bezruče, ulice Příčná.


"Veřejné osvětlení - Příčná" - předmětem zakázky je veřejné osvětlení v uliích Příčná, P. Bezruče, J.A. Komenského a Boženy Němcové.

 

Název projektu :     MODERNIZACE KNIHOVNY V KAMENNÝCH ŽEHROVICÍCH

 

Popis projektu :      Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení prostorů v budově Obecního úřadu obce Kamenné Žehrovice, do nichž bude přesunuta obecní knihovna ze stávajících nevyhovujících prostor.

Projekt byl realizován v rámci iniciativy LEADER, byl podpořen Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) prostřednictvím Programu rozvoje venkova.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán investičních akcí pro rok 2020

"Chodníky v Karlovarské 2020" - oprava chodníků podél Karlovarské třídy od parkoviště na Turyni po odbočku na Kladno a dále směrem na Doksy, včetně chodníků v Kladenské.

 

"Kamenné Žehrovice, obnova místní komunikace Na Turyni" - obnova povrchů stávajících vozevek a prakovacích stání.

 

"Veřejné osvětlení - Na Turyni"- předmětem je výměna veřejného osvětlení. v ulici Na Turyni.

 

"Veřejné osvětlení - K Rokli" - předmětem je výměna veřejného osvětlení v ulici K Rokli. Zde bude zároveň probíhat akce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. - přeložka vedení do země.

 

"Veřejné osvětlení v ulici Dělnické a okolí" - předmětem je výměna veřejného osvětlení. Zde bude zároveň probíhat akce společnosti ČEZ Distribuce, a..s - přeložka vedení do země. 

 

"Revitalizace obecní zeleně v intravilánu" - předmětem je parčík ve středu obce, předzahrádky před ZŠ, parčík u parkoviště Na Turyni. Tato investiční akce bude realizována za předpokladu získání dotace z MAS Svatováclavsko.

 

Vybudování místní knihovny v přízemí budovy obecního úřadu. Akce bude financována z dotace MAS Svatováclavsko.

 

"Výměna kotle a rozvodů v budově OÚ" - výměna plynového kotle a rozvodů v budově obecního úřadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán investičních akcí pro rok 2019

  • Workout hřiště v Kamenných Žehrovicích - vybudování workoutového hřiště v parku pod mateřskou školou. Workout je trvale instalované volně přístupné fitness zařízení, na němž nebo s nímž může uživatel bez dohledu nebo s cizí pomocí provádět sportovní činnost s cílem udržovat nebo zdokonalovat fyzické a duševní schopnosti.
  • Chodníky Kamenné Žehrovice 2019 - oprava chodníků podél ul. Karlovarská v délce cca 940 m, rozdělená do 3 oddělených lokalit, šířka chodníků 1,5 - 2,75 m, vjezdy na sousední nemovitosti,  rekonstrukce příkopových žlabů, doplnění odvodňovacích žlabů v místě svodů dešťových vod z nemovitostí.     
  • Projektová dokumentace - Rekonstrukce komunikace Na Turyni - rekonstrukce parkoviště a místní komunikace o délce cca 200 m u Turyňského rybníka.
  • Projektová dokumentace - Změna užívání části prostor OÚ Kamenné Žehrovice - zřízení bytové jednotky.
  • Projektová dokumentace - Revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic - revitalizace zeleně kolem pomníku obětem 1. světové války, předzahrádky u základní školy a revitalizace zeleně kolem parkoviště u Turyňského rybníka.
  • Projektová dokumentace - Chodníky Kamenné Žehrovice 2018 II. - Háje - oprava chodníků podél ul. Karlovarská a Kladenská.
  • Rekonstrukce veřejného osvětlení

 

Podrobnější informace o již probíhajících akcích

 

Přílohy

Podrobnější informace o již probíhajících akcích

26. 4. 2019

V parku pod mateřskou školou bylo instalováno workoutové hřiště. Jedná se o stavebnicový modulární systém STREET WORKOUT WO 06 Nebraska s bezpečnostní dopadovou plochou.

Celá zpráva
15. 10. 2018

Předmětem projektu jsou stavební práce spočívající v opravě chodníků a náměstí podél Karlovarské třídy od návsi až po konec předzahrádek pod základní školou. Místa  s přechody pro chodce budou upraveny dle ČSN 73 6110.

Celá zpráva
1. 10. 2017

Předmětem projektu je zateplení objektu Základní školy v Kamenných Žehrovicích a instalace rekuperačního větrání v učebnách. Cílem projektu je snížení nákladů na vytápění budovy. Zároveň řeší větrání učeben a opravu vnějších omítek budovy.

Celá zpráva