Základní škola

Aktuální informace hledejte na webu školy.

„Učitelé a lékaři si zaslouží velkou lásku a úctu. Neříkej, že jim nejsi dlužen nic jiného kromě platu. Především jsou věci, které mají větší hodnotu, než kolik se za ně zaplatí. Od lékaře kupuješ věc nedozírné ceny, život a zdraví, od učitele studia hodná svobodného člověka a kulturu ducha. Proto jim neplatíme za věc samu, ale jen za jejich námahu, za to, že nám slouží, že nechají stranou své záležitosti a udělají si čas pro nás. Navíc se lékař i učitel často mění v přítele a víc než znalostmi, které prodávají, si nás zaváží svou laskavou a přátelskou vůlí. Když došlo k něčemu takovému, platíme sice lékaři i učiteli za jejich práci, avšak jsme jim dlužni za jejich náklonnost.“

Seneca

Počátky

Asi v roce 1845 se přistěhoval do Kamenných Žehrovic vysloužilý poddůstojník František Beránek a koupil polorozbořenou stodůlku, kterou si coby vyučený zedník upravil na obytné stavení pod čp. 65. V něm v roce 1846 začal vyučovat jako soukromý učitel. Tato pedagogická činnost trvala až do jeho smrti v roce 1851.

Od tohoto roku se v Žehrovicích datuje vznik myšlenky na postavení vlastní školy. Z plánů však třikrát sešlo. Teprve  roku 1873, za starosty Jana Voráčka, byla podána řádná žádost na vyškolení Kamenných Žehrovic od školy v Tuchlovicích. Tuchlovičtí však byli proti a spor se táhnul až do roku 1883, kdy byla v domě U Koruny zřízena pobočka první třídy. Učitelem byl jmenován Theodor Trousílek. V letech 1896 – 99 byl sídlem pobočky dům čp. 64 vedle nynější školy.

Později bylo přislíbeno, že budou-li Srby připojeny školou k Žehrovicím, zřídí se zde čtyřtřídní škola. Tak se stalo 4.3.1889. V prozatímních místnostech v domech čp. 33 a 64 se začalo vyučovat s počtem žáků 322.
Základy stavby dnešní školní budovy byly započaty 28.8.1899, světilo se 16.9.1900, řídícím učitelem se stal František Kapr. Vyučování bylo zahájeno 24.9.1900.

1900 – 1920

V letech 1900 – 1920 do školy chodilo v průměru 450 žáků, např. v r. 1910 bylo ve škole 7 tříd a na každou z nich připadlo průměrně 71 žáků. Řídícím učitelem byl František Kapr, počet vyučujících 36.

Ze záznamů kroniky

1919 – ve 3 třídách v poschodí, na chodbách, v bytě ředitele a v kabinetě proveden rozvod elektrického osvětlení, to se buduje v celé obci.

1920 – 1939

Řediteli školy byli Rudolf Pejša a poté Theodor Volek, počet vyučujících 35.

Ze záznamů kroniky

1921 – tělesné výchově se vyučuje v Dělnickém domě, sešity a školní potřeby dostávají žáci zdarma, učebnice jsou jim půjčeny

1926 – sešity a školní potřeby si žáci kupují

1940 – 1945

Ředitelem školy Josef Vít, počet učitelů 12.

Ze záznamů kroniky

1940 – učebnice se nesmějí používat, od 3. ročníku zavedena výuka němčiny. Stanoven obvod školy: Žilina, Lhota, Doksy
1941 – vysvědčení, třídní knihy a výkazy jsou psány na německo-českých tiskopisech

1945 – 1965

Ředitelé byli v těchto letech Václav Hanyš, Alžběta Šimůnková a František Rosenbaum, počet učitelů 32.

Ze záznamů kroniky

1945 – byl zapojen do školy telefon
1946 – zavedeno povinné přezouvání žáků
1948 – zavedeny zájmové kroužky (literární, přírodopisný, let. Modelářství, vaření, psaní na stroji)
1950 – zavedeny žákovské knížky
1951 – proveden výkop pro základy školní jídelny
1954 – zaveden vodovod do přízemí budovy
1956 – dokončen pavilon v zahradě pro družinu mládeže a školní dílnu
1957 – započata stavba nové školní dílny

1965 –1985

Řediteli školy byli Karel Švarc, Lubomíra Moudrá, Emil Vyplel a Jana Pelcová, počet vyučujících 70.

Ze záznamů kroniky

1966 – škola převzala vyřazený proudový letoun MIG 15, byl postaven na okraji hřiště vedle budovy
1969 – počet žáků 285
1974 – na počest 75. výročí založení školy se konala šk. akademie
1975 – do školy dochází 304 žáků
1978 – budova se začala vytápět pomocí ústředního topení, do této doby se topilo v každé místnosti v kamnech
1981 – započata přístavba žákovských šaten
1985 – 2000
Ředitelkami školy byly v těchto letech Jana Pelcová a Jiřina Bartoncová, počet vyučujících 57.
Ze záznamů kroniky
1988 – školu navštěvovalo 321 žáků
1990 – do budovy se vrátila busta T.G.Masaryka, zakoupen videopřehrávač
1991 – zakoupen barevný televizor a první počítač pro administrativní účely
1992 – zavedena devítiletá školní docházka
1993 – pořízena kopírka, školní družina a  žákovská kuchyňka přemístěny do budovy naproti obecnímu úřadu
1994 – žáci si sami platí sešity
1995 – do školy dochází 220 žáků, vzhledem k nevyhovujícímu stavu Dělnického domu je pro tělesnou výchovu upravena třída v přízemí budovy
1996 – počet žáků se zvýšil na 251, na školní dvůr byla položena zámková dlažba
1997 – do jednotlivých tříd se začala zavádět voda, upraven povrch školního hřiště
1998 - školu navštěvovalo 246 žáků, z toho 112 přespolních. Koncem roku odešel do důchodu dlouholetý učitel Jiří Fencl ze Žiliny.
1999 - školu navštěvovalo 245 žáků, z toho 109 přespolních
2000 - školu navštěvovalo 231 žáků, z toho 100 přespolních. K 100 výročí založení školy byl 13.května Den otevřených dveří, 8. června slavnostní akamdemie a 16. června setkání bývalých  a současných učitelů školy. Byla vydána kronika - stručně zachycující historii školy.
2003-2004 - škola se stala právním subjektem, byly provedeny změny v organizaci práce, uzavřeny smlouvy s různými partnery. Nástupkyní ředitelky Jiřiny Bartoncové se stala Ivana Klíičová a zástupkyní Milena Motalíková. V těchto letech začali ubývat žáci a škola musela propustit jednoho učitele.
2005-2006 - počet žáků klesl na 181. Ve škole začala fungovat ranní družina.
2007-2009 - zastupitelstvo odsouhlasilo vyjímku v počtu žáků - 127 žáků. Školní družina byla přestěhována do budovy školy do nově vybavených prostor. Škola vstoupila do nového školního programu - ˇ"Škola pro život". Škola vypsala v r. 2009 projekt na zřízení multimediální učebny, včetně jejího vybavení a činnosti (počítače, tabule, školení učitelů). Škola získala z fondu EU na tuto učebnu 3,3 mil Kč. Projekt bude probíhat od 1.února 2010 do 29.února 2012.

Základní škola
Práce dětí
Práce dětí
Třídy I. stupeň
Třídy I. stupeň
I. stupeň
Cvičení I. stupeň
Hodiny TV
Práce dětí
Hodiny TV
I. stupeň
Školní jídelna
Práce dětí
Naše škola
Školní družina