Obecní úřad a samospráva

Obec je řízena devítičlenným zastupitelstvem v čele se starostkou a místostarosty. Poslední volby do obecního zastupitelstva se konaly v roce 2022. Kamenné Žehrovice nemají zřízenu obecní radu. V rámci své samosprávné působnosti zastupitelsto rozhoduje o zásadních otázkách života obce, tj. například scvhaluje program rozvoje obce, rozpočet obce a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok, schvaluje obecně závazné vyhlášky, zřizuje právnické osoby nebo zařízení apod. K přijetí usnesení zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, jednání jsou veřejná. Z jednání se pořizují zápisy, které lze najít v sekci Dokumenty.

Výkon státní správy obcí (v přenesené působnosti) zajišťuje obecní úřad v čele se starostkou obce. Podrobnosti o nejčastějších úkonech prováděných obecním úřadem naleznete v sekci Řešení životních situací.