PROJEKT SPORTOVNÍ HALY V KAMENNÝCH ŽEHROVICÍCH

Předmětem zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané v tomto zadávacím
pod názvem „PROJEKT SPORTOVNÍ HALY V KAMENNÝCH ŽEHROVICÍCH“ (dále „zakázka“) je zpracování
projektové dokumentace ve stupních níže uvedených, výkon autorského dozoru a poskytnutí související
obstaravatelské činnosti na týkající se stavby sportovní haly na parcele s parc. číslem 1/1 v obci
Kamenné Žehrovice, katastrální území Kamenné Žehrovice (dále „Záměr“).
Předpokládané investiční náklady na realizaci záměru jsou 35 000 000,‐ Kč bez DPH. Požadavky na
sportovního halu jsou definovány ve Stavebním programu, v příloze č. 4 této zadávací dokumentace
Tato zakázka je vyhlášena jako zakázka malého rozsahu dle organizační směrnice obce – pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zakázka III. kategorie – otevřené zadávací řízení. Nejedná
se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen
„Zákon“). 

Přílohy