ZŠ - snížení energetické náročnosti budovy

A. Základní údaje o zadavateli

Společnost:                      Obec Kamenné Žehrovice

Sídlo:                                Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČO:                                  002 34 508

Zastoupen:                      Soňou Černou, starostkou obce

Kontaktní osoba:             Ing. Jaroslav Satranský

Telefon:                           775 650 915

Email:                              info@projektyadozory.cz

Kontaktní adresa:            Projekty a dozry staveb spol. s r.o. , Pražská 811, 269 01 Rakovník

 

B. Předmět podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující:

Stavební úpravy stávající budovy:

- zemní práce

- bourání a demolice

- základy a svislé konstrukce

- izolace proti vodě

- vnitřní a oprava vnějších omítek

- úprava vnitřních podlah

- zámečnické konstrukce

- zpevněné plochy

- osazení otvorových výplní

- elektroinstalace

- vnitřní vodovod a kanalizace

- domácí plynovod

- úprava vytápění

- stavební přípomoce

Vzduchotechnické zařízení:

- dodávka a montáže vzduchotechnické jednotky

- nové rozvody VZT

Kód CPV  zakázky: 450000-7 Stavební práce a 45211100-0 Stavební úravy domů

 

C. Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky : ZŠ Kamenné Žehrovice, Karlovarská 150

Doba plnění veřejné zakázky:

Předpokládané datum zahájení stavebních prací:                                 15. května 2017 

Předpokládané datum ukončení stavebních prací                 12-24 týdnů od výzvy k zahájení provádění díla

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:                            13 000 000 Kč bez DPH

 

D. Poskytnutí zadávací dokumentace

Textová část zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele" http://kamennezehrovice.profilzadavatele.cz/.

Části zadávací dfokumentace, které nejsou uveřejněny,budou zájemcům poskytnuty za úhradu nákladů na základě písemné žádosti, která bude mít náležitosti objednávky, zaslané kontaktní osobě na email: info@projektyadozory.cz

nebo adresu: Ing. Jaroslav Satranský, Projekty a dozory staveb spol. s r.o., Pražská 811, 269 01 Rakovník.

Dodatečné iformace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele na email info@projektyadozory.cz

Dodatečné informace včetně přesného znění dotazu budou odeslány nejpozději do 3 pracovních dnů všem známým uchazečům a zájemcům, a zároveň zveřejněny na profilu zadavatele - http://kamennezehrovice.profilzadavatele.cz/. Uchazeči jsou povinni sledovat zveřejňované informace na profilu zadavatele.

 

E. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek:                                                        2.3.2017

          termín prohlídky místa plnění (nutná k pochopení souvislostí)                     13.3.2017 v 9:00 hod 

          konec běhu lhůty pro podání nabídek                                                            3.4.2017 ve 14:50 hod

 

Místo: OÚ Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou, nebo osobně do podatelny na uvedenou adresu obce Kamenné Žehrovice.

 

F. Vázanost nabídky

Zadávací lhůta byla stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

 

G. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Poždavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

 

H. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Více je uvedeno v zadávací dokumentaci. 

 

CH. Omezení poddodavatelů

Zadavatel má v úmyslu si vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem - více v zadávací dokumentaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy