Vyjádření zastupitelstva obce

Vyjádření zastupitelstva obce ke kritice rekonstrukce budovy ZŠ Kamenné Žehrovice

Rekonstrukce budovy školy vyvolala bouřlivou diskuzi na sociálních sítích a návazně i značnou pozornost médií. Vzhledem k tomu, že budova je v majetku obce, která je zároveň zřizovatelem Základní školy i objednatelem uvedené rekonstrukce, považuje zastupitelstvo obce za vhodné zaujmout k této věci stručné stanovisko. S tím, že se nebrání další věcné debatě, odmítá ale reagovat na příspěvky vulgární a svou povahou nesnášenlivé, jež bohužel nejsou ve výše uvedených diskuzích výjimkou.

Především je nutno zdůraznit, že rekonstrukce školy nebyla žádnou „hurá akcí“, provedenou bez vědomí občanů. Studie vizualizace školy byla zpracována již v roce 2014 a byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva. Stejně tak veřejně byla projednána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, smlouva o dílo na samotnou realizaci rekonstrukce a příkazní smlouva na zajištění stavebního dozoru. Studie byla celé tři roky občanům k dispozici, před zahájením rekonstrukce pak byla ještě speciálně představena rodičům na třídních schůzkách. Všechny smlouvy, které obec uzavírala, byly transparentně uzavřeny na základě výběrových řízení za splnění všech zákonných požadavků. Rekonstrukce byla řádně ohlášena stavebnímu odboru Magistrátu města Kladno, jemuž byl přirozeně předložen i projekt. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce byla částečně hrazena z dotace, prošly všechny kroky zastupitelstva i dalšími kontrolními mechanizmy. Po právní stránce tedy nedošlo podle názoru zastupitelů k žádné nesrovnalosti. Všechna příslušná usnesení byla přijímána konsenzuálně, bez toho, že by kterákoliv část zastupitelů projevovala výrazně nesouhlasný postoj. Což ovšem neznamená, že se o rekonstrukci opakovaně nediskutovalo jak na veřejných zasedáních, tak na pracovních schůzkách zastupitelstva.

Pokud jde o splnění architektonických a stavebně-technických standardů, musí zastupitelstvo odkázat na projektovou kancelář Qualit projekty, která zpracovávala jak prvotní vizualizaci, tak následný podrobný projekt. Nakolik je zastupitelstvu (které ve svém středu projektanta ani architekta bohužel nemá) známo, pan Aleš Miller, který pod hlavičkou kanceláře vystupuje, je osobou odborně způsobilou, oprávněnou projektantské služby poskytovat. Obec s ním několikrát spolupracovala již dříve, byl například autorem návrhu rekonstrukce tzv. Dělnického domu, která byla podle mínění zastupitelů zdařilá. Z hlediska zastupitelů byl tedy pan Miller dostatečnou odbornou autoritou a jeho názor na stavebně-technické záležitosti a řešení jednotlivých problémů s rekonstrukcí spojených byl většinou akceptován.

Členové zastupitelstva jsou si samozřejmě vědomi, že rekonstrukce do jisté – nezbytné – míry setřela původní historizující vzhled budovy, postavené na přelomu 19. a 20. století. Jakkoliv nejde o objekt památkově chráněný, byla tato otázka s projektantem diskutována (například z hlediska možnosti zachovat výklenky se sochami na fasádě budovy). Jak ale občané Kamenných Žehrovic vědí, byla budova školy ve velmi špatném stavu, vlhká, objevovala se v ní plíseň a náklady na její vytápění byly enormní, přičemž při nižších teplotách v zimě prakticky ani nebylo možné ji vytopit tak, aby v ní děti nemusely sedět ve svetrech či dokonce bundách. U vědomí této skutečnosti upřednostnilo zastupitelstvo funkčnost zateplení před zachováním některých historizujících prvků – například ponechání výklenků se sochami podle vyjádření architekta nebylo možné, respektive by dramatickým způsobem snížilo účinnost prováděných úprav. Sochy byly samozřejmě zachovány a budou umístěny dílem v parku před školou, dílem v interiéru školy.

Pokud jde o samotný vzhled školy, subjektivní hodnocení bude jistě různé. Je jasné, že zejména ve srovnání s původním vzhledem budovy došlo k dosti zásadnímu posunu, který může být pro řadu občanů zprvu obtížněji vstřebatelný. Na druhou stranu, každému se líbí něco jiného a zastupitelé se v obci setkali nejen s negativními, ale též pozitivními ohlasy. Aniž by měli odvahu prohlašovat některé z nich za objektivně správné a jiné za objektivně mylné (jak to zhusta činí diskutující na sociálních sítích). Především chce ale zastupitelstvo zdůraznit, že celá akce rekonstrukce a zateplení školy proběhla v souladu s právem, na základě kolektivního rozhodování, za přístupu veřejnosti a že po stránce projekční a stavebně-technické nemělo důvod nedůvěřovat v minulosti již osvědčenému projektantovi, který zakázku vysoutěžil. Zaznívá-li tedy v reakcích na webu kritika vedená ze skutečně odborných pozic, je třeba polemizovat s autorem projektu, nikoliv se zastupiteli, kteří příslušným vzděláním technického směru nedisponují.

 

V Kamenných Žehrovicích, dne 25.8.2017

 

S vyjádřením souhlasí:

Soňa Černá, starostka

JUDr. Marek Starý, Ph.D., 1. místostarosta

Petr Bolina

Petr Černý

Jan Franc

Jitka Majerová

Martin Šafář

Josef Šitta 

S vyjádřením nesouhlasí:

Petr Pichner

 

Dodatek ze dne 26.8.2017

Na základě podnětů ze strany několika architektů zastupitelstvo obce upřesňuje, že pan Miller není autorizovaným architektem, ale projektantem. Což nic nemění na tom, že je osobou autorizovanou, oprávněnou k vytváření projektů příslušného charakteru a že tudíž nebyl důvod, aby nebyl připuštěn k účasti na řádně vypsaném a zveřejněném výběrovém řízení.

 

Přílohy