SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V KAMENNÝCH ŽEHROVICÍCH

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18. října 2021 bod 5/2021/63 schválilo záměr zrealizovat výběr dodavatele pro  veřejnou zakázku s názvem "Svoz komunálního odpadu v Kamenných Žehrovicích".

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou na službu spočívající v zajištění svozu
směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) v obci Kamenné Žehrovice. Přesné vymezení je
uvedeno v příloze č. 2 ‐ Cenová nabídka a v Návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této zadávací
dokumentace (dále jen „Návrh smlouvy“).
1.2 Kód CPV zakázky: 90500000‐2 (Služby související s likvidací odpadů a odpady).
1.3 Předmět zakázky je rovněž charakterizován a vymezen obecně závaznými právními předpisy České
republiky.
1.4 Veškeré konkrétní výrobky a značky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách jsou pouze
orientační a slouží k ilustraci požadovaných parametrů a vlastností a jakosti výrobků. Zadavatel bude
akceptovat alternativní výrobky s adekvátními technickými vlastnostmi.
1.5 Tato zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).
1.6 Uchazeč (dále také jako „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“) předloží nabídku na celý předmět zakázky.
Zakázka není dělena na části.
1.7 Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy na dobu neurčitou.

Přílohy