Rekonstrukce místních komunikací a chodníků 2015

Publikace na úřední desce: 
15. 4. 2015 - 29. 4. 2015

Zadavatel

Obec Kamenné Žehrovice

Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČ: 002 34 508

Tel.: 312 658 003, 724 181 803

E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Zastoupen: Soňou Černou, starostkou obce

Osoba pověřená organizačním řízením

Soňa Černá

Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Tel. 312 658 003, 724 181 803

E-mail: starostka@kamennezehrovice.cz

1. Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci chodníků u ulice Žilinská a rekonstrukce komunikací K Jordánu a J.K.Tyla. Stavba bude provedena na základě Zadávací dokumentace, která definuje rozsah díla, zadávací podmínky a obsahuje Projektovou dokumentaci včetně slepého výkazu výměr a technických a souhrnných zpráv v souladu s vyhláškou č. 230/20. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2. Doba plnění

Doba plnění (také Doba realizace) v týdnech určuje časový úsek od písemného vyzvání zadavatelem k zahájení provádění díla do předání hotového díla zhotovitelem bez vad a nedodělků. Předpokládané datum vyzvání k zahájení provádění díla je 1. 6. 2015, nejzazší termín pro vyzvání zadavatele pro provádění díla je 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo zadavatelem. Maximální délka doby plnění je stanovena na 24 týdnů.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota celé zakázky je 4 730 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále pouze „DPH“). Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě ocenění výkazu výměr a zahrnuje veškeré náklady na dodávku předmětu plnění.

4. Zdroj financování

Předmět zakázky bude financován z rozpočtu obce.

5. Místo plnění a prohlídka místa plnění

Místem plnění jsou pozemky definované v Projektové dokumentaci, vše v obci Kamenné Žehrovice, katastrální území Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Konkrétně se jedná o chodníky podél ulice Žilinská a místní komunikace K Jordánu a J. K. Tyla. Vzhledem k volnému přístupu místa plnění, nebude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.

6. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje bližší specifikaci zakázky, kvalifikační předpoklady uchazeče, způsob hodnocení nabídek a další potřebné informace.

7. Místo pro vyzvednutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace bude zveřejněna na internetových stránkách obce a na profilu zadavatele.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku lze podat do 4. 5. 2015 do 15:00 hod Nabídky doručené po tomto termínu zadavatel vyřadí z hodnocení a neotevřené zůstanou součástí archivačních dokumentů zakázky.

Nabídku lze podat poštou/kurýrek či osobně na adrese: Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice v pracovní dny dle následujícího rozpisu:

Pondělí a Středa                  08:00 až 18:00

Úterý a Čtvrtek                   08:00 až 15:00

Pátek                                     08:00 až 12:00

Kontaktní osobou je Soňa Černá. Při podání nabídek poštou je rozhodující datum doručení nabídky.

9. Jazyk nabídky

Nabídka může být podána v českém nebo slovenském jazyce.

10. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 4. 5. 2015 v 15:00 na adrese OÚ Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice.

11. Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky dle dvou kritérií, Celkové nabídkové ceny včetně DPH a Doby plnění v týdnech. Váha kritéria Ceny je stanovena na 80% a Doba plnění v týdnech má váhu 20%. Způsob určení Ceny a Doby plnění v týdnech včetně podrobného popisu způsobu hodnocení nabídek je uvedeno v zadávací dokumentaci.

 

V Kamenných Žehrovicích, dne 15. 4. 2015

 

 

 

Soňa Černá

Starostka obce

Výběrové řízení je uveřejněno rovněž na profilu zadavatele.

Přílohy