Obnova můstku V Zelnišťatech

Publikace na úřední desce: 
21. 11. 2014 - 10. 12. 2014

Zadavatel

Obec Kamenné Žehrovice
Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
IČ: 002 34 508
Tel.: 312 658 003, 724 181 803
E‐mail: ou@kamennezehrovice.cz
Zastoupen: Soňou Černou, starostkou obce

Osoba pověřená organizačním řízením

Soňa Černá
Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
Tel. 312 658 003, 724 181 803
E‐mail: starostka@kamennezehrovice.cz

1. Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce na přemostění potoka Jordán a jeho napojení na místní komunikaci V Zelnišťatech v obci Kamenné Žehrovice. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

2. Doba plnění

Doba plnění (také Doba realizace) v týdnech určuje  časový úsek od písemného vyzvání zadavatelem k zahájení
provádění díla do předání hotového díla zhotovitelem bez vad a nedodělků. Předpokládané datum vyzvání k zahájení provádění díla je 1. 4. 2015, nejzazší termín pro vyzvání zadavatele pro provádění díla je 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo zadavatelem. Maximální délka doby plnění je stanovena na 20 týdnů.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota celé zakázky je 565 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále pouze „DPH“). Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě ocenění výkazu výměr a zahrnuje veškeré náklady na dodávku předmětu plnění.

4. Zdroj financování

Předmět zakázky bude financován z rozpočtu obce a případně z dotace od Ministerstva dopravy.

5. Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky parcelní číslo 1144/1, 1145/2 a 1156/1, vše v obci Kamenné Žehrovice, katastrální území Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Přesné umístění jednotlivých stanovišť je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

6. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje bližší specifikaci zakázky, kvalifikační předpoklady uchazeče, způsob hodnocení nabídek a další potřebné informace.

7. Místo pro vyzvednutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace bude zveřejněna na internetových stránkách obce a na profilu zadavatele.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku lze podat do 10. 12. 2014 do 15:00 hod. Nabídky doručené po tomto termínu zadavatel vrátí neporušené zpět na uvedenou adresu.
Nabídku lze podat poštou či osobně na adrese: Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice v pracovní dny dle následujícího rozpisu:
Pondělí a Středa  08:00 až 18:00
Úterý a Čtvrtek   08:00 až 15:00
Pátek   08:00 až 12:00
Kontaktní osobou je Soňa Černá. Při podání nabídek poštou je rozhodující datum doručení nabídky.

9. Jazyk nabídky

Nabídka může být podána v českém a slovenském jazyce.

10. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 10. 12. 2014 v 15:00 na adrese OÚ Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice.

11. Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky dle dvou kritérií, Ceny a Doby plnění v týdnech. Váha kritéria Cena je stanovena na 80% a Doba plnění v týdnech má váhu 20%. Způsob určení Ceny a Doby plnění v týdnech včetně podrobného popisu způsobu hodnocení nabídek je uvedeno v zadávací dokumentaci.

 

V Kamenných Žehrovicích, dne 21. 11. 2014

 


Soňa Černá

 

Výběrové řízení je uveřejněno rovněž na profilu zadavatele.

Přílohy