Zápis narozeného dítěte, duplikáty rodných listů apod.

Vyřizuje

Matrika

Rodná matrika provádí zápis nově narozených dětí v matričním obvodu Kamenné Žehrovice do matriky narození.

Rodná matrika sepisuje s rodiči protokol o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti narozenému, nebo nenarozenému, je-li již počato, což doloží matka těhotenským průkazem. Dále je třeba přítomnosti obou rodičů dítěte, doložení jejich totožnosti platnými doklady a rodnými listy. Tento úkon není zpoplatněn.

Vystavuje duplikáty rodných listů občanům narozeným na území matričního obvodu v roce 1950 a mladším. Správní poplatek je 300,-Kč.

Stejně jako oddací matrika zprostředkovává zápisy narození občanů ČR na území cizích států do zvláštní matriky v Brně.