Zábor veřejného prostranství

Vyřizuje

Obecní úřad

Od 1. ledna 2024 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místních poplatcích, včetně poplatku za užívání veřejného prostranství.

Poplatník je povinen ohlásit obecnímu úřadu zvlášní užívání veřejného prostranství písemně nebo ústně do protokolu nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Zároveň ohlásí dobu, po kterou bude veřejné prostranství užívat, a plošnou výměru veřejného prostranství, kterou bude ke své činnosti užívat.

Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 10,- Kč.

Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí činí poplatek za každý i započatý m2 a každý i započatý den 50,- Kč.

Obec stanoví poplatek za užívání veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení paušální částkou 1 500,- Kč za  každý i započatý m2 za rok.

Od poplatku jsou osvobozeny:

a) akce, jejichž pořadatelem je obec nebo na ně byl obcí poskytnut finanční příspěvek,

b) vyhrazení trvalého parkovacího místa vozidlům v majetku obce, Policie ČR a rychlé lékařské pomoci,

c) skládky všeho druhu, zařízení staveniště u všech staveb a rekonstrukcí včetně inženýrských sítí trvající méně než 15 dnů,  

d) výkopové práce a umístění stavebních zařízení u stavebních prací, jejichž investorem je obec nebo její příspěvkové organizace.

 

 

Přílohy