Svatební obřad

Vyřizuje

Matrika

Svatební obřad lze uskutečnit v obřadní síni obecního úřadu nebo na jiném vhodném místě (povoleném obecním úřadem) v matričním obvodu Kamenné Žehrovice.

Oddávacím dnem bez poplatku sobota od 10:00 - 14:00 hodin. Ostatní dny v týdnu jsou zpoplatněny a je stanovena oddací doba od 10:00 - 14:00 hodin.

Snoubenec, který je státním občanem ČR, k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • případný úmrtní list zemřelého manžela,
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Snoubenec, který je cizím státním příslušníkem – k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • doklad k prokázání totožnosti (platný cestovní pas, průkaz povolení k pobytu),
 • doklad o narození (úřední překlad + kopie cizozemského dokladu ověřená příslušnými vyššími orgány státu, který jej vydal a superlegalizace českého zastupitelského úřadu),
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství obsahující jméno a příjmení snoubence, datum narození, údaj o trvalém bydlišti, státní občanství, rodinný stav – pokud některý údaj není v dokladu uveden, musí být doložen samostatným potvrzením, pokud nelze toto potvrzení ze závažných důvodů obstarat (obstarání tohoto potvrzení je spojeno s těžko překonatelnou překážkou), může o této chybějící skutečnosti učinit cizinec prohlášení před konzulem svého domovského státu,
 • doklad o povolení pobytu na území ČR z cizinecké policie ČR (dle pobytu cizince na území ČR) – ne starší 7 dnů před konáním svatebního obřadu, tento doklad je třeba předložit nejpozději 3 dny před obřadem, jinak nemůže být manželství uzavřeno.

Dále je třeba na vlastní náklady přizvat soudního tlumočníka v případě, že cizinec nerozumí českému jazyku.

Poplatky

 • organizace svatebního obřadu mimo obřadní síň (na jiném vhodném místě povoleném obecním úřadem) nebo mimo stanovenou dobu: 3 000,- Kč,
 • svatební obřad snoubenců, pokud je jeden z nich státním občanem ČR: 3 000,- Kč,
 • svatební obřad snoubenců jsou-li oba cizí státní příslušníci: 5 000,- Kč.
 • vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500,- Kč.

Výše uvedené poplatky se vybírají pouze od jednoho ze snoubenců a v případě svatebního obřadu mimo stanovenou dobu i na jiném místě se vybírají pouze jednou.

Vystavení oddacích listů již zapsaných svatebních obřadů.

Na oddací matrice lze za správní poplatek 300,- Kč získat duplikát oddacího listu, uskutečnil-li se sňatek v našem matričním obvodě a jsou-li k dispozici matriční knihy .

Svatební obřady uskutečněné v cizině

Naše matrika rovněž zprostředkovává zápis sňatku uzavřeného v cizině občanem ČR do zvláštní matriky v Brně. Na základě zápisu v této matrice je manželům vystaven český oddací list.

Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem, které je zpoplatněno částkou 500,-Kč. V případě vydání vysvědčení včetně vícejazyčného standardního formuláře činí správní poplatek 600,- Kč.

V případě, že snoubenci nemají české státní občanství ( jsou cizinci) musí se dostavit na OÚ osobně.

Poplatky lze uhradit v hotovosti na OÚ, popř. bankovním převodem na č. účtu 3321141/0100.

Přílohy