Poskytování osobních údajů

Vyřizuje

Matrika

Informační systém evidence obyvatel obsahuje údaje o státních občanech ČR a cizincích s povolením k pobytu na území ČR (azyl nebo doplňková ochrana).

Zpracovateli údajů této evidence jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností a ohlašovny. Uživateli údajů jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, obce a obecní úřady, Ministerstvo zahraničních věcí, subjekty získávající osobní údaje podle zvláštních právních předpisů nebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

Údaje může občan vyžadovat pouze ke své osobě na základě vyplněné žádosti. Informace o osobních údajích se poskytují osobám starším 15 let, za osoby mladší 15 let a za osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům žádá o poskytnutí informací jejich zákonný zástupce (ust. § 8 odst.3 a 4, zák.č. 133/2000 Sb.).

Žádost musí mít písemnou podobu (k jejímu podání lze využít tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“, dostupný u úřadů příslušných k poskytování údajů) a musí obsahovat :

  • Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení
  • Rodné číslo
  • Číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta
  • Adresa místa trvalého pobytu občana nebo místa pobytu cizince

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem – tato povinnost neplatí, pokud žadatel předloží doklad totožnosti a žádost podepíše před úřadem příslušným k poskytování údajů.

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému je bezplatné, podá-li žadatel písemnou žádost ke správci systému, kterým je Ministerstvo vnitra ČR, Odbor informace veřejné správy.

Zákon umožňuje poskytovat majitelům domů a bytů konkrétní údaje o nájemnících podle ustanovení § 10 odst.8 zákona čís. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,  vlastníkovi objektu či jeho vymezené části se hlásí změna počtu přihlášených osob k trvalému pobytu a na jeho žádost jména, příjmení, datum narození občana, k němuž vede ohlašovna údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu či části objektu.

Poplatek: za poskytnutí informace z informačního systému v rozsahu stanoveném zákonem - 50 Kč.