Kácení dřevin

Vyřizuje

Obecní úřad

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Platný předpis: § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Potřebné doklady: Doklad o vlastnictví pozemku, jednoduchý situační nákres umístění stromů navrhovaných ke kácení – výtisk situačního plánku příp. zařídíme na OÚ.
Další náležitosti: Písemné odůvodnění žádosti
Lhůta k vyřízení: 30 dní
Popis řešení: Fyzické osoby žádají o kácení stromů na vlastním pozemku, pokud obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm nebo celková plocha souvislého keřového porostu je větší než 40 m2.
Právnické osoby žádají o kácení všech dřevin.
Žádost o kácení stromu podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
Správní poplatek se nevybírá.

Kdy se nemusí žádat o povolení ke kácení

Žádat se nemusí:

  1. u stromů s obvodem (měřeno 130 cm nad zemí) menším než 80 cm, rostoucích na pozemcích fyzických osob, které jsou zároveň uživateli pozemku
  2. z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů, sadů a parků
  3. z důvodů zdravotních při prokázání epidemie
  4. při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (dle zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, č. 25/2001 Sb. o vodách a další)
  5. hrozí-li bezprostřední ohrožení života, zdraví či škoda značného rozsahu

V případech 2) – 5) je však povinnost oznámit, že došlo ke kácení z těchto důvodů orgánu ochrany přírody, a to do 15 dnů.

 

Kácení lze povolovat od 1. listopadu do 31. března běžného roku.

Přílohy