Hlášení trvalého pobytu

Vyřizuje

Obecní úřad

1. Místo trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí státním občanem ČR zvolená adresa pobytu v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení a je označen číslem popisným, orientačním, popř. evidenčním.

Údaj místa trvalého pobytu je pouze evidenčním údajem a nevyplývají z něj žádná práva a povinnosti k objektu nebo jeho vlastníkovi.

2. K přihlášení k trvalému pobytu občan předkládá:

  • občanský průkaz (platný), u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část,
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu, výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců), nebo doklad o oprávnění užívat byt – nájemní smlouvu či úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, resp. oprávněná osoba může potvrzení podepsat přímo před pracovníky ohlašovny,
  • vyplněný přihlašovací lístek
  • zákonný zástupce předkládá za občana mladšího 15 let jeho rodný list.

3. Kdo hlásí změnu trvalého pobytu:

  • za občana mladšího 15 let – jeho zákonný zástupce 
  • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům (za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu trvalého pobytu) - zákonný zástupce určený soudem,
  • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Poplatky: za osobu starší 15-ti let: 50,- Kč, mladší zdarma

4. Zrušení trvalého pobytu:

Zrušit trvalý pobyt lze na základě žádosti podané u místně příslušného obecního úřadu.

Dle §12 zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje trvalého pobytu :

  • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných či padělaných dokladů, nebo nesprávně uvedených skutečností,
  • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl či není způsobilý k užívání za účelem bydlení,

zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je vedena v evidenci obyvatel jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt (vymezenou část), v tomto případě ohlašovna rozhodne o zrušení údaje trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby uvedené v §10 odst.6 písm.c) zákona o informačním systému evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, patří mezi základní informační systémy veřejné správy a jeho účelem je zpracovávání údajů o obyvatelích České republiky, např. shromažďování a uchovávání těchto údajů a jejich poskytování oprávněným uživatelům. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra ČR.

Poplatek - 100,- Kč za osobu