Smlouva o dílo Územní studie řešení parteru centrální části obce Kamenné Žehrovice - 2. etapa