Přechodné úpravy provozu v KŽ - aktualizace

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna stanovuje přechodnou úpravu provozu na sil. II/606 a místních komunikacích v obci Kamenné Žehrovice z důvodu:

dopravní opatření na sil. II/606 – bez omezení provozu, a dopravní opatření na MK ul. A. Jiráska, P. Bezruče, J.A. Komenského, B. Němcové, Školní, V. Vančury, 1. Máje, S.K. Neumanna, S. Čecha, Dělnická, a d. – výměna venkovního vedení za zemní kNN;

Podmínky provedení:
1. Umístění dopravních značek a dopravních zařízení bude provedeno podle odsouhlasené přílohy.
2. Při instalaci budou dodrženy podmínky Policie ČR, DI Kladno, pokud nejsou v rozporu s tímto stanovením.
3. Provoz na sil. II/606 nesmí být omezen s výjimkou odstavného pruhu a prací úseku bez odstavného pruhu; provoz v místních komunikacích při pracích v křiž. se sil. II/606 musí být zjedosměrněn.
4. Instalace a provedení dopravního značení a zařízení bude v souladu s platnými právními předpisy
5. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, která by byla v rozporu s přechodnou úpravou,
bude ošetřena podle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Dodatek k bodu 3 - částečná uzavírka pozemní komunikace silnice II/606, ul. Karlovarská v Kamenných Žehrovicích v km : 4,550 -5,160
Termín částečné uzavírky : od 3. září 2018 do 30. října 2018
Délka částečné uzavírky : 0,610 km
Popis: Provoz na komunikaci nebude přerušen, bude pouze omezen a řízen dopravními značkami po úsecích, v maximální délce 10 m, se zajištěním minimálního jízdního pruhu 3 m.
Osobní linková doprava bude vedena průjezdem částečné uzavírky.

Kompletní znění dokumentů najdete v přílohách.

Přílohy