Obecné zásady a postupy pro bezplatné odběry a vyšetření vzorků vod z individuálních vodních zdrojů (studní) zasažených povodní

- Jakost vody se ověřuje pouze u studní, které jsou jediným zdrojem pitné vody a
odpovídají základním požadavkům na stavebně technické zabezpečení.
- Upřednostňují se trvale obydlené objekty, stavby zkolaudované a využívané k bydlení.
Bezplatný odběr se nevztahuje na rekreační objekty; výjimku tvoří případy, kdy rekreační objekt je prokazatelně využíván na základě potvrzení obce jako evakuační místo.
- Odběr je prováděn v daném místě uvnitř budovy nebo na pozemku, kde pitná voda vytéká z kohoutku určeného k odběru pro lidskou spotřebu.
- Vzorky vody se odebírají po opadnutí povodňové vlny, stabilizace situace v daném území a provedení opatření dle pokynů uvedených v postupu při sanaci zatopené studny.
- Zdarma je prováděno pouze první vyšetření jakosti vody. Jakost vody se ověřuje v rozsahu tzv. kráceného rozboru dle platné legislativy upravující jakost vody, event. s rozšířením o ukazatele, které vyplynou ze znalosti místních podmínek.
- Odběr a vyšetření kontrolních vzorků vody zajistí krajské hygienické stanice a zdravotní ústavy na základě požadavku KHS - postup viz níže.
 
Další podrobnosti v přiloženém dokumentu.

Přílohy