HARMONOGRAM PRACÍ NA MOSTECH 2020

Obec Kamenné Žehrovice získala vyjádření ke stavu rekonstrukce silnice II/606  v obci Kamenné Žehrovice v koordinaci se zástupci Silnice Group a dodavatelem mostů :

 

HARMONOGRAM PRACÍ NA MOSTECH 2020

SO 201 – most ev.č. 606-013 (u Coopu)

Na mostě u Coopu je dokončená nosná konstrukce mostu, vč. izolací a pečetící vrstvy. Jsou dokončené římsy, je zhotovená drenáž v přechodových oblastech. Přechodová oblast je zasypána do úrovně těsnící vrstvy.

V současné době probíhají práce na přechodových oblastech mostu. Současně bude zahájeno osazování obrubníků na mostě. Na hranici přechodové oblasti bude v rámci jiné investiční akce provedena přeložka vodovodu. Budou dokončeny přechodové klíny z mezerovitého betonu a provedena vrstva litého asfaltu na mostě. Zároveň bude dlážděn chodník před a za mostem.

Následně bude zahájena příprava bednění navazujících zídek podél koryta potoka, bude dobetonován a dodlážděn chodník na mostě a před a za mostem. Závěrem bude proveden úklid okolo mostu, příprava pro zahájení úprav pod mostem, položeny asfaltové vrstvy a osazeno zábradlí a zábradelní svodidla.

Chtěli bychom upozornit občany města, že po dokončení všech prací musí být na mostě provedena hlavní mostní prohlídka, po které bude most uveden do provozu. Do té doby není dovoleno na most vstupovat. Stále se jedná o staveniště

 

SO 203 – most ev.č. 606-011 (u čerpací stanice)

V současné době je odbourán svršek mostu, Jsou obnažena čela kleneb a provedeny mikropiloty dle původního zadání. Po projektové změně bylo dohodnuto, že budou navíc odbourány prsní zídky, což je v současné době také provedené. Probíhá bednění nových monolitických prsních zídek. Jsou armovány a bedněny nové, železobetonové zídky po obou stranách mostu. Po jejich odbednění budou zahájeny práce na nosné konstrukci mostu, která mimo jiné zahrnuje i konzolu pro nový chodník, který bude jeho součástí a nahradí stávající nevyhovující lávku pro pěší. Budou provedeny zpětné zásypy kolem mostu a izolace. Následně budou vybetonovány římsy a nový chodník. Jako ochrana izolace bude proveden litý asfalt. Následně budou dokončeny přechodové oblasti a další asfaltové vrstvy vozovky. Osazeno zábradlí, zábradelní svodidla.

V neposlední řadě budou provedeny úpravy pod mostem, které zahrnují i sanaci zdiva pod mostem a úpravu koryta potoka. Tyto práce budou s největší pravděpodobností dokončeny až v následujícím roce. Toto ale nebrání uvedení mostu do provozu.

Pro vstup na dokončený most platí stejná opatření jako pro most u Coopu.

 

Cílem v obci Kamenné Žehrovice je oba mosty do  konce října dokončit a následně provádět práce na komunikaci přes celou obec a původní plánovaný termín konce listopadu plného zprovoznění Kamenných Žehrovic udržet v platnosti i přes veškeré komplikace, které výstavbu provázely. Při slibu tohoto termínu je nutné brát v potaz i vliv počasí, které může terminy ještě stále ohrozit.

 

SO 204 – most ev.č. 606-010 (mezi Doksy a Velkou Dobrou)

Při výstavbě mostu došlo vlivem neúnosného podloží k projektovým změnám, které zdržely jeho výstavbu. V současné době je provedeno pilotové založení a probíhají práce na bednění a armování základů a opěr mostu. Po jejich betonáži bude vybedněna a vybetonována nosná konstrukce mostu. Bude zde nutná technologická přestávka pro zrání betonu. Pak budou následovat další práce na mostě a pod mostem – izolace, zásypy, římsy, litý asfalt, asfaltové směsi, zábradelní svodidla atd.

Naší snahou je dokončit most do konce roku. Termín je ale hodně napjatý a bude významně záležet na klimatických podmínkách letošního podzimu, a začátku zimy.

 

 

Přílohy

Most u COOPu
Most u COOPu