Rekonstrukce vytápění ZŠ

A.    Základní údaje o zadavateli

Společnost:                                         Obec Kamenné Žehrovice

Sídlo:                                                  Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČO:                                                     002 34 508

Zastoupen:                                          Soňou Černou , starostkou obce

Kontaktní osoba:                                Soňa Černá

Telefon:                                              312 658 003

Email:                                                 starostka@kamennezehrovice.cz

Kontaktní adresa:                              Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

 

B. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

1.1. Předmětem zakázky je rekonstrukce systému vytápění budovy Základní školy v Kamenných Žehrovicích včetně výměny kotlů apod.

1.2. Stavba bude provedena na základě Oznámení o zahájení zadávacího řízení včetně příloh (dále též "Zadavací dokumentace"), která definuje rozsah díla, zadávací podmínky a obsahuje Projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně slepého výkazu výměr s názvem "Rekonstrukce vytápění ZŠ", kterou vypracoval Michal Zábranský, IČO: 46742512 v dubna 2017. Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr jsou přílohou č. 4 a 5 Zadávací dokumentace. 

1.3 Cenová nabídka bude tvořena oceněným výkazem výměr uchazečem.

1.4. Kód CPV zakázky:             45300000-0 - Stavební montážní práce

                                                45232141-2 - Vytápění

1.5 Tato zakázka je vyhlášena jako zakázka malého rozsahu dle organizační směrnice obce - pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, směrnice č. 3, , zakázka III. kategorie - otevřené zadávací řízení. Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakáztek (dále pouze "Zákon"), v platném znění.   

1.6 Veškeré konkrétní výrobky a značky uvedené v přílohách oznámení jsou pouze orientační a slouží k ilustraci požadovaných parametrů a vlastností výrobků. Zadavatel bude akceptovat alternativní výrobky s adekvátními technickými vlastnostmi.

1.7 Uchazeč (dále tako jako "Dodavatel" nebo "Zhotovitel") předloží nabídku na celý předmět zakázky. Zakázka není dělena na části.

1.8 Slepý výkaz výměr k zakázce Uchazeč nacení a je povinen zachovat hodnoty jednotlivých výměr. Uchazeč má povinnost ocenit všechny položky.

1.9 Předmět zakázky je rovněž charakterizován a vymezen obecně závaznými právními předpisy České republiky a dále též platnými normami ČSN.

1.10 Dílo bude zhotoveno v jedné etapě a předáno jako celek.

1.11 Předpokládaná hodnota celé zakázky je 2 140 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále pouze "DPH"). Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě ocenění rozpočtu s výkazem výměr ceníkovými cenami.

1.12 Předmět zakázky bude financován z rozpočtu obce. Obec bude na spolufinancování zakázky podávat žádosti o dotace, z veřejných zdrojů, které budou vyhlášené.

1.13 Variantní řešení nejsou přípustná. Jestliže uchazeč předloží více variant nabídky, veškeré uchazečovy nabídky budou vyloučeny.

 

C. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ       

1.1 Místem plnění zakázky je budova základní školy, tj. budovy č.p. 150 umístěné na pozemku parc. č., st. 225 v katastrálním území Kamenné Žehrovice (okres Kladno), obec Kamenné Žehrovice v obci Kamenné Žehrovice.  

1.2 Doba plnění (také Doba realizace) v týdnech určuje časový úsek od poísemného vyzvání Zadavatelem k zahájení provádění díla do předání hotového díla Zhotovitelem bez vad a nedodělků. Předpoikládané datum vyzvání Zadavatelem k zahájení provádění díla je 1.6.2017, nejzažší termín pro vyzvání Zadavatele pro provádění díla je 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo Zadavatelem. Doba plnění v týdnech je jedno z hodnocených kritérií.  

1.3 Maximální délka doby plnění je stanovena na 13 týdnů. V případě, že uchazeč nabídne delší dobu plnění jak 13 týdnů bude jeho nabídka vyřazena z dalšího hodnocení.

1.4 Minimální délka doby plnění není stanovena, V případě, že uchazeč nabídne kratší dobu plnění jak 4 týdny, bude jeho nabídka hodnocena jako nabídka s délkou plnění 4 týdny. Minimální délka plnění vyplývá z odborného odhadu nejkratších technologických časů nutných pro realizaci zakázky v požadované kvalitě.

1.5 Prohlídka místa plnění se uskuteční v úterý 9.5.2017 v 9:00 hod, další termíny je možné dohodnout s kontaktní osobou.

D.POŽADOVANÝ OBSAH NABÍDKY

1.1. Nabídka předložená uchazečem musí obsahovat:

a. identifikační údaje uchazeče uvedené v krycím listě nabídky vyhotovený podle vzoru v Příloze č.1,

b. kopie oprávnění k podnikání, např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchobního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvlášních právních přepdisů,  

c. prohlášení uchazeče o pravdivodsti a úplnosti všch dokladů a údajů uvedených v nabídce , viz příloha č. 2,

d. prohlášení uchazeče, že souhlasí s podmínkami určenými zadavatelem v oznámení, viz příloha č. 2,

e. návrh smlouvy o dílo podle přílohy č. 3 tothoto oznámení, který je řádně podepsán osobou oprávněnou jedntat jménem nebo za uchazeče,

f. oceněný výkaz výměr jako součást návrhu smlouvy o dílo, viz příloha č. 4,

E. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK

1.1. Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky pomocí dále uvedených hodnotících kritérií. Váha jednotlivých hodnotících kritérií je vyjádřena procentuálně v níže uvedené tabulce.

1.2 Pro hodnocení jednotlivých dílčích kritérií používá hodnotící komise bodovací stupnice 0 až 100 bodů. Bodové hodnocení bude u jednotlivých dílčích kritérií přiřazeno následovně:

a.          u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nabídková cena, doba realizace)

             počet bodů kritéria = 100 x (hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota hodnocené nabídky),

1.3 Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou následně vynásobena vahou daného kritéria: (počet bodů kritéra A) x (váha kritéria A v %).

1.4. Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek jsou sečteny. Nejúspěšnější je nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

1.5 Kritéria pro hodnocení                                                  Váha krotéria:

      Celková nabídková cena s DPH                                              70%

      Doba plnění v týdnech                                                           30%

 

1.6 V případě, že více nabídek dosáhne stejného počtu bodů, pořadí nabídek se stejným počtem určí pořadí výše nabídkové ceny, nabídka s nižší nabídkovou cenou se umístí před nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Ostatní pořadí se řídí celkovým dosaženým počtu bodů.   

 

F. POŽADAVEK NA DOLOŽENÍ DOKLADŮ

1.1 Již při předložení nabídky:

a. prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního restříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů), oprávnění k podnikání doloží Uchazeč v kopii.

b. čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kritéria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

- není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu),

- v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majektu

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojjištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek, 

c. čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata, souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jde-li o párvnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a pohlášení učinit jak právnická osoba, tak i její statutární orgán nebo každý člen stututárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické soboy nebo statutárním orgánem pověřený zástupce. 

G. PLATEBNÍ PODMÍNKY, NABÍDKOVÁ CENA

1.1 V nabídce uvede uchazeč strukturovanou cenu oceněním slepého výkazu výměr, kde uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH a s DPH. Cenu bez DPH uchazeč doplní do Návrhu smlouvy o dílo. Do krycího listu nabídky uchazeč doplní celkovou cenu zakázky bez DPH a s DPH, s výjimou uchzečů, kteří nejsou plátci DPH. 

1.2 Zadavatel není plátce DPH.

1.3 Nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k ralizaci předmětu plnění. 

1.4 Je-li uchazeč plátce DPH, navrhovanou smluví cenu uvede zároveň bez DPH i včetně DPH, 

1.5 Není-li uchazeč plátcem DPH, uvede navrhovanou smluvní cenu celkem. Na skutečnost, že není plátcem DPH, upozorní. 

1.6 Právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury).    

1.7 Splatnost faktury je 30 dnů.

 

H. DODÁNÍ NABÍDKY

1.1 Uchazeč podá nabídku v řádně označené a zolepené obálce poštou nebo osobně na adresu: Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice.

1.2 Obálka nabídky v listinné podobě musí obsahovat následující údaje:

     a. výrazné označení "NEOTVÍRAT - Nabídka na zakázku Rekonstrukce vytápění ZŠ"

     b. adresu pro doručení" Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 

      c. název a adresu sídla nebo místa podnikání uchazeče.

1.3 Nabídku lze podat do 15.5.2017 do 16:00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu zadavatel nebudou zařazeny do hodnocení a neotevřené zůstanou součástí archvačních dokumentů zakázky.

1.4 Nabídku lez podat poštou /kurýrem či osobně na adrese: Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice v praconví dny dle následujícího rozpisu:

          Pondělí a Středa              08:00 až 18:00

          Úterý a Čtvrtek                08:00 až 15:00

          Pátek                               08:00 až 12:00

1.5 Při podání nabídky prostřednictvím pošty je rozhodující datum doručení nabídky zadavateli.

1.6 Uchazeč může předloženou nabídku dodatečně doplnit, změ nit nebo odvolat, a to do uplynutí lhůty pro podání nabídek.

1.7 Uchazeč může podat jenom jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifiaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně neob společně s  dalšími uchazeči, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí.  

1.8 Pokud nebude nabídka obsahovat některou ze součástí podle bodu D, jakož i další náležitosti dle tohoto oznámení, může být tato nabídka vyřazena.

1.9 Podané nabídky se nevracejí a zůstávají jako součást dokumentace nediskriminačního a transparentního výběru dodavatele.

 

I. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY

1. Smlouva

1.1 Podrobné vymezení smluvních (tj. obchodních a platebních) podmínek na dodání požadovaného předmětu zakázky je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3), který je závazný a neměnný, vyjma doplnění hodnocených parametrů (cena, doba plnění v týdnech), kontaktních a jiných údajů, které návrh smlouvy ao dílo včetně jeho příloh vyžaduje. 

2. Platnost zadávacího řízení

2.1 Zadavatel si vyhrazje právo zadávací řízení v jeho průběhu kdymkoliv zrušit, a to bez udání důvodů. zadavatel piohlšauje,k že toto zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.

3. Vyjastění a dodatečné informace k zadávacím podmínkám

3.1 Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před ulynutím lhůty pro podání nabídek.

3.2 Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku  odešle zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

3.3 Zadavatel může rovněž poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchczí žádosti.

4. Otevírání obálek s nabídkami

4.1 Otevírání obálek s nabídkami 15.5.2017 v 16:00 hodin na adrese OÚ Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice.

4.2 Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazečč, který řádně předložil nabídku.

4.3 Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.

4.4 Funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise.

5. Vysvětlování nabídek

5.1 Hodnotící komise může v případě nejasnosti požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabdíky anebo dopnění dokladů. Pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůte 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, komise nabídku vyřadí. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

5.2 Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejastností nabídky přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvělení jeho nabídky. Hodnotící komise doručí uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.

5.3 Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, hodnotící komise si vyžádá od uchazeče písemné zdůvodnění. Zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, Hiodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

5.4 Neodůvodnil-li uchazeč objektivními příčinami písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nabídka bude vyřazena.

6. Hodnotící komise

6.1 Hodnotící komise se skládá ze tří členů. Členové jsou jmenovái zastupitelstvem obce,

6.2 Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadávání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komse písemně prohlášení veřejnému zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky. 

7. Zadávací lhůta

7.1 Zadávací lhůta je stanovena na 60 kalendářních dnů.

8. Jistota

8.1 Zadavetel požaduje, aby Uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Výše jistoty je stanovena na 40 000 Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých).

8.2 Jistotu poskytne Uchazeč formou složení peněžní částky na účet Zadavatele číslo: 3321-141/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Jako variabilní symbol uchazeč uvede své IČ, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Jistota musí být připsána na účet zadavatele nejpozději ve lhůže pro podání nabídek.

8.3 S jistotou bude nakládáno v  souladu s § 41 Zákona.

9. Další práva zadavatele

9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si před výběrem nejvhodnější nabídky údaje uvedené uchazečem v nabídce.

9.2 Zadavetel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

9.3 O výběru dodavatele, s nímž bude uzavřena smlouva, rozhodne zastupitelstvo veřejného zadavatele na základě zprávy hodnotící komise a předložení podepsaného návrhu smlouvy dle přílohy č. 3. Zástupiterlsvu veřejného zadavatele je vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

 

J. PŘÍLOHY

Příloha 1:                      Krycí list nabídky

Příloha 2:                      Vzor čestných prohlášení

Příloha 3:                     Návrh smlouvy o dílo

Příloha 4:                     Projektová dokumentace

Příloha 5:                     Slepý výkaz výměr                   

 

Přílohy