Rekonstrukce místních komunikací 2017

Publikace na úřední desce: 
2. 3. 2017 - 19. 3. 2017

A.     Základní údaje o zadavateli

Společnost:                        Obec Kamenné Žehrovice

Sídlo:                                    Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČO:                                       002 34 508

nastoupen:                        Soňou Černou, starostkou obce

 

Kontaktní osoba:             Soňa Černá

Telefon:                              312 658 003

Email:                                   starostka@kamennezehrovice.cz

Kontaktní adresa:            Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

B.     Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

1.1               Předmětem zakázky jsou stavební práce, kde je předmětem rekonstrukce panelových, resp. štěrkových komunikací včetně úpravy vjezdů, parkovacích míst, částí chodníků, odvodnění apod. následujících komunikací: obslužná komunikace souběžná s Karlovarskou, Potoční a Luční ulice.

1.2               Stavba bude provedena na základě Oznámení o zahájení zadávacího řízení včetně příloh (dále též „Zadávací dokumentace“), která definuje rozsah díla, zadávací podmínky a obsahuje Projektové dokumentace pro provedení stavby včetně slepých výkazů výměr s názvy „Přestavba obslužné panelové komunikace souběžné s Karlovarskou“, kterou vypracoval Tomáš Kováč ze společnosti PUDIS a.s. v prosinci 2015; a „Přestavba místní panelové komunikace Potoční - výměna povrchu“ a „Přestavba místní panelové komunikace Luční - výměna povrchu“, které vypracoval Ing. Michal Rebec ze společnosti PUDIS a.s. v květnu 2016. Všechny projektové dokumentace jsou přílohou č. 4 Zadávací dokumentace.

1.3               Cenová nabídka bude tvořena 3 samostatnými oceněnými výkazy výměr, a to výkazem výměr na přestavbu obslužné panelové komunikace souběžné s Karlovarskou (dále také jako „Výkaz výměr č. 1“), který je ve slepé verzi přílohou č. 6 Zadávací dokumentace, dále výkazem výměr na přestavbu místní panelové komunikace Potoční (dále také jako „Výkaz výměr č. 2“), který je ve slepé verzi přílohou č. 7 Zadávací dokumentace a výkazem výměr na přestavbu místní panelové komunikace Luční (dále také jako „Výkaz výměr č. 3“), který je ve slepé verzi přílohou č. 8 Zadávací dokumentace. Pro jednoznačné a přehledné doplnění cen je obsahem přílohy č. 5 dokument „Rekapitulace rozpočtu“.

1.4               Kód CPV zakázky: 45233120 – 6 Výstavba silnic

1.5               Tato zakázka je vyhlášena jako zakázka malého rozsahu dle organizační směrnice obce – pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, směrnice č. 3, zakázka III. kategorie – otevřené zadávací řízení. Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále pouze „Zákon“), v platném znění.

1.6               Veškeré konkrétní výrobky a značky uvedené v přílohách oznámení jsou pouze orientační a slouží k ilustraci požadovaných parametrů a vlastností výrobků. Zadavatel bude akceptovat alternativní výrobky s adekvátními technickými vlastnostmi.

1.7               Uchazeč (dále také jako „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“) předloží nabídku na celý předmět zakázky. Zakázka není dělena na části.

1.8               Slepé výkazy výměr k zakázce Uchazeč necení a je povinen zachovat hodnoty jednotlivých výměr. Uchazeč má povinnost ocenit všechny položky.

1.9               Předmět zakázky je rovněž charakterizován a vymezen obecně závaznými právními předpisy České republiky a dále též platnými normami ČSN. Stavební povolení na všechny tři komunikace je přílohou č. 9 Zadávací dokumentace.

1.10           Dílo bude zhotoveno v jedné etapě a předáno jako celek.

1.11           Předpokládaná hodnota celé zakázky je 4 312 082 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále pouze „DPH“). Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě ocenění rozpočtu s výkazem výměr ceníkovými cenami.

1.12           Předmět zakázky bude financován z rozpočtu obce. Obec bude na spolufinancování zakázky podávat žádosti o dotace, z veřejných zdrojů, které budou vyhlášené.

1.13           Variantní řešení nejsou přípustná. Jestliže uchazeč předloží více variant nabídky, veškeré uchazečovy nabídky budou vyloučeny.

C.      Místo a doba plnění, prohlídka místa plnění

1.1               Místem plnění zakázky jsou místní komunikace, konkrétně se jedná o

a.                  místní obslužnou komunikaci souběžnou s ul. Karlovarskou a odbočnou přístupovou komunikaci v Kamenných Žehrovicích na pozemcích parcelách č. 1063/42, 1063/50, 1063/69 a 1066/1 v katastrálním území Kamenné Žehrovice (okres Kladno), obec Kamenné Žehrovice;

b.                  místní komunikaci Potoční v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice (okres Kladno), obec Kamenné Žehrovice;

c.                   místní komunikaci Luční v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice (okres Kladno), obec Kamenné Žehrovice.

1.2               Doba plnění (také Doba realizace) v týdnech určuje časový úsek od písemného vyzvání Zadavatelem k zahájení provádění díla do předání hotového díla Zhotovitelem bez vad a nedodělků. Předpokládané datum vyzvání Zadavatelem k zahájení provádění díla je 1. 6. 2017, nejzazší termín pro vyzvání Zadavatele pro provádění díla je 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo Zadavatelem. Doba plnění v týdnech je jedno z hodnocených kritérií.

1.3               Maximální délka doby plnění je stanovena na 28 týdnů. V případě, že uchazeč nabídne delší dobu plnění jak 28 týdnů, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího hodnocení.

1.4               Minimální délka doby plnění není stanovena. V případě, že uchazeč nabídne kratší dobu plnění jak 4 týdny, bude jeho nabídka hodnocena jako nabídka s délkou plnění 4 týdny. Minimální délka plnění vyplývá z odborného odhadu nejkratších technologických časů nutných pro realizaci zakázky v požadované kvalitě.

1.5               Komunikace jsou veřejným místem, prohlídka místa plnění je možná kdykoli.

D.     Požadovaný obsah nabídky

1.1               Nabídka předložená uchazečem musí obsahovat:

a.                  identifikační údaje uchazeče uvedené v krycím list nabídky vyhotovený podle vzoru v Příloze č. 1;

b.                  kopie oprávnění k podnikání, např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů;

c.                   prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti všech dokladů a údajů uvedených v nabídce, viz příloha č. 2;

d.                  prohlášení uchazeče, že souhlasí s podmínkami určenými zadavatelem v oznámení, viz příloha č. 2;

e.                  návrh smlouvy o dílo podle přílohy č. 3 tohoto oznámení, který je řádně podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče;

f.                   oceněný výkaz výměr jako součást návrhu smlouvy o dílo, viz příloha č. 4;

g.                  Rekapitulace rozpočtu, viz příloha č. 5.

E.      Kritéria hodnocení nabídek

1.1               Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky pomocí dále uvedených hodnotících kritérií. Váha jednotlivých hodnotících kritérií je vyjádřena procentuálně v níže uvedené tabulce.

1.2               Pro hodnocení jednotlivých dílčích kritérií používá hodnotící komise bodovací stupnici 0 až 100 bodů. Bodové hodnocení bude u jednotlivých dílčích kritérií přiřazeno následovně:

a.                  u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nabídková cena, doba realizace)
počet bodů kritéria = 100 x (hodnota nejvhodnější nabídky/ hodnota hodnocené nabídky);

1.3               Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou následně vynásobena vahou daného kritéria:

(počet bodů kritéria A) X (váha kritéria A v %)

1.4               Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek jsou sečteny. Nejúspěšnější je nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

1.5                


Kritéria pro hodnocení

Váha kritéria:

Celková nabídková cena s DPH

80%

Doba plnění v týdnech

20%

1.6               V případě, že více nabídek dosáhne stejného počtu bodů, pořadí nabídek se stejným počtem určí pořadí výše nabídkové ceny, nabídka s nižší nabídkovou cenou se umístí před nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Ostatní pořadí se řídí celkovým dosaženým počtu bodů.

F.      Požadavek na doložení dokladů:

1.1               Již při předložení nabídky:

a.                  prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů); oprávnění k podnikání doloží Uchazeč v kopii.

1.2               Vybraným uchazečem před podpisem smlouvy:

a.                  prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu) včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů oprávnění k podnikání může doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii;

b.                  čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kritéria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

  • není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu),
  • v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek;

c.                   čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata, souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit jak právnická osoba, tak i její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.

G.     Platební podmínky, nabídková cena

1.1               V nabídce uvede uchazeč strukturovanou cenu oceněním slepých výkazů výměr, kde uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH a s DPH, kterou uchazeč doplní do Návrhu smlouvy o dílo. Do krycího listu nabídky uchazeč doplní celkovou cenu zakázky bez DPH a s DPH, s výjimkou uchazečů, kteří nejsou plátci DPH.

1.2               Zadavatel není plátce DPH.

1.3               Nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu plnění.

1.4               Je-li uchazeč plátcem DPH, navrhovanou smluvní cenu uvede zároveň bez DPH i včetně DPH.

1.5               Není-li uchazeč plátcem DPH, uvede navrhovanou smluvní cenu celkem. Na skutečnost, že není plátcem DPH, upozorní.

1.6               Právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury).

1.7               Splatnost faktury je 30 dnů.

H.     Podání nabídky

1.1               Uchazeč podá nabídku v řádně označené a zalepené obálce poštou nebo osobně na adresu: Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice.

1.2               Obálka nabídky v listinné podobě musí obsahovat následující údaje:

a.                  výrazné označení „NEOTVÍRAT – Nabídka na zakázku Rekonstrukce místních komunikací 2017“;

b.                  adresu pro doručení: Obec kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice; a

c.                   název a adresu sídla nebo místa podnikání uchazeče.

1.3               Nabídku lze podat do 29.3.2017 do 15:00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu zadavatel nebudou zařazeny do hodnocení a neotevřené zůstanou součástí archivačních dokumentů zakázky.

1.4               Nabídku lze podat poštou / kurýrem či osobně na adrese: Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice v pracovní dny dle následujícího rozpisu:

Pondělí a Středa              08:00 až 18:00

Úterý a Čtvrtek                08:00 až 15:00

Pátek                                   08:00 až 12:00

1.5               Při podání nabídky prostřednictvím pošty je rozhodující datum doručení nabídky zadavateli.

1.6               Uchazeč může předloženou nabídku dodatečně doplnit, změnit nebo odvolat, a to do uplynutí lhůty pro podání nabídek.

1.7               Uchazeč může podat jenom jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí.

1.8               Pokud nebude nabídka obsahovat některou ze součástí podle bodu D, jakož i další náležitosti dle tohoto oznámení, může být tato nabídka vyřazena.

1.9               Podané nabídky se nevracejí a zůstávají jako součást dokumentace nediskriminačního a transparentního výběru dodavatele.

 

I.        Další zvláštní požadavky a podmínky

1.                 Smlouva

1.1               Podrobné vymezení smluvních (tj. obchodních a platebních) podmínek na dodání požadovaného předmětu zakázky je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3), který je závazný a neměnný, vyjma doplnění hodnocených parametrů (cena, doba plnění v týdnech), kontaktních a jiných údajů, které návrh smlouvy o dílo včetně jeho příloh vyžaduje.

2.                 Platnost zadávacího řízení

2.1               Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit, a to bez udání důvodů. Zadavatel prohlašuje, že toto zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.

3.                 Vyjasnění a dodatečné informace k zadávacím podmínkám

3.1               Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

3.2               Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku podle odešle zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

3.3               Zadavatel může rovněž poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

4.                 Otevírání obálek s nabídkami

4.1               Otevírání obálek s nabídkami 29.3.2017 v 15:00 na adrese OÚ Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice.

4.2               Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který řádně podle předložil nabídku.

4.3               Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.

4.4               Funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise.

5.                 Vysvětlování nabídek

5.1               Hodnotící komise může v případě nejasnosti požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky anebo doplnění dokladů. Pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, komise nabídku vyřadí. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

5.2               Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící komise doručí uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.

5.3               Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, hodnotící komise si vyžádá od uchazeče písemné zdůvodnění. Zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

5.4               Neodůvodnil-li uchazeč objektivními příčinami písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nabídka bude vyřazena.

6.                 Hodnotící komise

6.1               Hodnotící komise se skládá ze tří členů. Členové jsou jmenování zastupitelstvem obce.

6.2               Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky.

7.                 Jistota

7.1               Zadavatel požaduje, aby Uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Výše jistoty je stanovena na 80 000 Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých).

7.2               Jistotu poskytne Uchazeč formou složení peněžní částky na účet Zadavatele číslo:
3321-141/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Jako variabilní symbol uchazeč uvede své IČ, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Jistota musí být připsána na účet zadavatele nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek.

7.3               S jistotou bude nakládáno v souladu § 41 Zákona.

8.                 Další práva zadavatele

8.1               Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si před výběrem nejvhodnější nabídky údaje uvedené uchazečem v nabídce.

8.2               Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

8.3               O výběru dodavatele, s nímž bude uzavřena smlouva, rozhodne zastupitelstvo veřejného zadavatele na základě zprávy hodnotící komise a předložení podepsaného návrhu smlouvy dle přílohy č. 3.  Zastupitelstvu veřejného zadavatele je vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

Závazný text Oznámení o zahájení zadávacího řízení je uveden v příloze (PDF), stejně jako kompletní zadávací dokumentace (ZIP).

Přílohy