Opravy v budově ZŠ Kamenné Žehrovice

Publikace na úřední desce: 
19. 5. 2015 - 15. 6. 2015

Zadavatel

Obec Kamenné Žehrovice

Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČ: 002 34 508

Tel.: 312 658 003, 724 181 803

E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Zastoupen: Soňou Černou, starostkou obce

Osoba pověřená organizačním řízením

Soňa Černá

Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Tel. 312 658 003, 724 181 803

E-mail: starostka@kamennezehrovice.cz

1. Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení opatření proti zemní vlhkosti a zpevnění podlahové konstrukce v budově základní školy tj. budovy č.p. 150 umístěné na pozemku parc.č. st. 225 v katastrálním území Kamenné Žehrovice (okres Kladno), obec Kamenné Žehrovice v obci Kamenné Žehrovice. Práce budou provedeny v rozsahu projektových dokumentací s názvy „Opatření proti zemní vlhkosti“ a  „Zpevnění podlahové konstrukce, Základní škola", které vypracovala v únoru 2015 Marcela Liebezeitová, Qualit projekty – Aleš Miller, IČ:  486 94 223 Autorizovaný stavitel pro pozemní stavby. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2. Doba plnění

Doba plnění (také Doba realizace) v týdnech určuje časový úsek od písemného vyzvání zadavatelem k zahájení provádění díla do předání hotového díla zhotovitelem bez vad a nedodělků. Předpokládané datum vyzvání k zahájení provádění díla je 6. 7. 2015, nejzazší termín pro vyzvání zadavatele pro provádění díla je 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo zadavatelem. Maximální délka doby plnění je stanovena na 8 týdnů.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota celé zakázky je 1 274 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále pouze „DPH“). Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě ocenění výkazu výměr a zahrnuje veškeré náklady na dodávku předmětu plnění.

4. Zdroj financování

Projekt bude financován z rozpočtu obce.

5. Místo plnění a prohlídky místa plnění

Místem plnění zakázky je budova základní školy tj. budovy č.p. 150 umístěné na pozemku parc.č. st. 225 v katastrálním území Kamenné Žehrovice (okres Kladno), obec Kamenné Žehrovice v obci Kamenné Žehrovice. Prohlídky místa plnění jsou stanoveny na 25.5.2015 v 15:00 a 28.5.2015 v 15:00 hodin.

6. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje bližší specifikaci zakázky, kvalifikační předpoklady uchazeče, způsob hodnocení nabídek a další potřebné informace.

7. Místo pro vyzvednutí zadávací dokumentace

Textová část zadávací dokumentace bude zveřejněna na internetových stránkách obce a na profilu zadavatele obce http://kamennezehrovice.profilzadavatele.cz/. Neveřejná část zadávací dokumentace bude poskytnuta oproti poplatku ve výši nákladů na reprodukci, poštovné a balné ve výši 700 Kč s DPH. Způsoby vyžádání a předání neveřejné části jsou blíže specifikované v textové části zadávací dokumentace.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku lze podat do 15. 6. 2015 do 15:00 hod. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zahrnuty do hodnocení. Nabídku lze podat poštou či osobně na adrese: Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice v pracovní dny dle následujícího rozpisu:

Pondělí a Středa              08:00 až 18:00

Úterý a Čtvrtek                08:00 až 15:00

Pátek                                    08:00 až 12:00

Kontaktní osobou je Soňa Černá. Při podání nabídek poštou je rozhodující datum doručení nabídky.

9. Jazyk nabídky

Nabídka může být podána v českém nebo slovenském jazyce.

10. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 15. 6. 2015 v 15:00 na adrese OÚ Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice.

11. Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky dle dvou kritérií – Ceny a Doby plnění v týdnech. Váha kritéria Cena je stanovena na 80% a kritérium Doba plnění v týdnech má váhu 20%. Způsob určení ceny a doby plnění včetně podrobného popisu způsobu hodnocení nabídek je uvedeno v zadávací dokumentaci.

V Kamenných Žehrovicích, dne 18. 5. 2015

 

.......................................................

Soňa Černá

starostka obce

Přílohy