Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída - I. etapa

Publikace na úřední desce:

17.8.2016 - 12.9.2016

 

Zadavatel

Obec Kaemenné Žehrovice

Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČ: 002 34 508

Tel: 312 658 003, 724 181 803

E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Zastoupen: Soňou Černou, starostkou obce

 

Osoba pověřená organizačním řízením

Soňa Černá

Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Tel: 312 658 003, 724 181 803

E-mail: starostka@kamennezehrovice. cz

1. Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívajcí v opravě chodníků a náměstí podél Karlovarské třídy v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice,  okres Kladno. Stavba bude provedena na základě zadávací dokumentace, která definuje rozsah díla, zadávací podmínky a obsahuje projektovou dokumentaci s názvy "Oprava chodníků a náměstí Karlovarská třída - I. etapa"  a "Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída - II. etapa", kterou vypracovala Marcela Liebezeitová, Qualit projekty - Aleš Miller, IČO: 486 94 223 Autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, v březnu 2012, resdp. v květnu 2012, (příloha č. 1) včetně slepého výkazu výměr (příloha č. 2) a technických a souhrnných zpráv v souladu s vyhláškiou č. 230/2012 Sb. (součást přílohy č. 1)

2. Doba plnění 

Doba plnění je specifikována v Návrhu smlouvy o dílo, předpokládaný termín zahájení prací je 1. květen 2017, předpokládaný termín ukončení je 31.12.2017. Doba plnění je jedním z hodnocených kritérií.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je 12 075 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH").

4. Zdroj financování

Zakázka bude financována z veřejných zdrojů, konkrétně z rozpočtu obce. K této zakázce je plánováno podání žádosti o dotaci z programu 298220 MF ČR - akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny paqrlamentu  a vlády ČR.

5. Místo plnění

Místem plnění jsou chodníky a náměstí v ulici Karlovarská v obci Kamenné Žehrovice, okres Kladno, Středočeský kraj, vše v katastrálním území Kamenné Žehrovice. Bližší specifikace dotčených parcel je uvedena v Projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1.

6. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje bližší specifikaci zakázky, kvalifikační předpoklady uchazeče, způsob hodnocení nabídek a další potřebné informace.

7. Místo pro vyzvednutí zadávací dokumentace

Textová část zadávací dokumentace bude zveřejněna na internetových stránkách obce a na profilu zadavatele obce http://kamennezehrovice.profilzadavatelele.cz/. Neveřejná část zadávací dokumentace bude poskytnuta oproti poplatku ve výši nákladů na reprodukci, poštovné a balné ve výši 500 Kč s DPH. Způsoby vyžádání a předání neveřejné části jsou blíže specifikované v textové části zadávací dokumentace.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku lze podat do 12.9.2016 do 15:00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu zadavatel vyřadí z hodnocení a neotevřené zůstanou součástí archivačních dokumentů zakázky. Nabídku lze podat poštou/kurýrem či osobně na adrese: Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice v pracovní dny dle následujícího rozpisu:

Pondělí a Středa  08:00 až 18:00

Úterý a Čtvrtek   08:00 až 15:00

Pátek                  08:00 až 12:00

9. Jazyk nabídky

Nabídka může být podána v českém nebo slovenském jazyce.

10. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12.9.2016 v 15:00 hodin na adrese OÚ Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice.

11. Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky dle tří kritérií - Ceny, Doby plnění v týdnech a Délce záruční lhůty v měsících. Váha kritéria Nabídková cena bez DPH na 80%, kritérium Doba plnění v týdnech 10% a kritérium Délka záruční lhůty v měsích 10%.

 

V Kamenných Žehrovicích dne 17. srpna 2016

 

 

Přílohy