KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Kamenné Žehrovice

Publikace na úřední desce: 
11. 5. 2015 - 12. 6. 2015

Starostka Obce Kamenné Žehrovice

vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Kamenné Žehrovice

ZŠ Kamenné Žehrovice je příspěvkovou organizací obce, sídlí na adrese Karlovarská 150, 273 01 Kamenné Žehrovice. Bližší informace o škole lze získat na webové stránce www.zszehrovice.cz.

Požadavky na kandidáty, vyplývající z § 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

 • Způsobilost k právním úkonům
 • Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
 • Bezúhonnost
 • Zdravotní způsobilost
 • Znalost českého jazyka
 • 4 roky pedagogické praxe

Náležitosti přihlášky:

 1. Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 2. Lustrační osvědčení podle § 4 odst. 1 a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)
 3. Lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 3 měsíců)
 4. Doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe, potvrzený posledním zaměstnavatelem
 5. Doklady o dosaženém vzdělání
 6. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 7. Strukturovaný životopis
 8. Vize dalšího rozvoje vedoucího ke zvýšení konkurenceschopnosti ZŠ Kamenné Žehrovice (rozsah maximálně 4 strany, očekává se zaměření na marketing školy, její další rozvoj, formy spolupráce s MŠ Kamenné Žehrovice, komunikaci se zřizovatelem a školskou radou)

Předpokládaný nástup do funkce je 1.8.2015.

Přihlášky budou přijímány poštou nebo osobně, v zalepených obálkách se všemi požadovanými náležitostmi a s viditelným označením „Konkurz ZŠ Kamenné Žehrovice“ na adrese zřizovatele Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice, a to do 12.6.2015 do 12:00.

Neúplné a pozdě došlé přihlášky budou bez dalšího zkoumání vyřazeny.
Písemnosti uvedené v bodech 1-5 lze nahradit jejich ověřenými kopiemi.
Datum konkurzu bude jednostranně stanoveno vyhlašovatelem.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat bez zdůvodnění žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.
 

Přílohy