Osvědčení o státním občanství

Vyřizuje

Matrika

Osvědčení o státním občanství při prvním vydání občanského průkazu - 15 let

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR může na zdejším matričním úřadu podat pouze občan s trvalým pobytem na území matričního obvodu Kamenné Žehrovice (starší osmnácti let), nebo jeho zákonný zástupce.

Nutné předložit tyto doklady:

  • rodný list dítěte,
  • rodné listy rodičů
  • oddací list rodičů,
  • přítomnost jednoho z rodičů s dokladem totožnosti je nutná.

Osvobozeno od správního poplatku.

Osvědčení o státním občanství při prvním vydání cestovního pasu

Žádost lze podat na matričním úřadu za správní poplatek 100,-Kč.

K žádosti dostupné na matričním úřadu je třeba doložit shodné doklady jako při vydání osvědčení z důvodu vystavení prvního občanského průkazu (viz výše).

Osvědčení o státním občanství - nad 18 let

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR může na zdejším úřadě podat pouze občan s trvalým pobytem nebo posledním trvalým pobytem před odchodem do ciziny v matričním obvodu Kamenné Žehrovice.

Nutné předložit tyto doklady:

  • rodný list,
  • oddací list (v případě více sňatků dokládat všechny oddací listy),
  • potvrzení o trvalém pobytu či posledním trvalém pobytu z evidence obyvatel, pokud není platný průkaz totožnosti (občanský průkaz),
  • případně udělovací listinu nebo osvědčení o volbě státního občanství ČR, domovské listy.

Správní poplatek 100,-Kč.