USNESENÍ VLÁDY čESKÉ REPUBLIKY

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu:

- ukládá územním samosprávným celkům konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu, doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitestev konaných podle bodu I. zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku. 

- stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna

- nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadu k výkonu sociální práce

- zakazuje všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa

- bere na vědomí prodloužení omezení volného pohybu osob, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hodin

- doporučuje zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, zajištění zvýšené hygienické opatření

- stanoví úpravu pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo

Přílohy