Přechodná uzavírka v obci Kamenné Žehrovice ve dnech 20. března 2021 až 30. března 2021

Přechodná uzavírka v obci Kamenné Žehrovice ve dnech 20. března 2021 od 0:00 hod do

30. března 2021 do 23:59 hod

 

V úseku sil. II/606 v km 4,120 až 4,530 , tj. úsek v obci Kamenné Žehrovice, od křiž.

se sil. II/238 včetně, po křiž. s MK ul. Pod Horkami, z důvodu provedení stavebních prací

v souvislosti s rekonstrukcí silnice v předmětném úseku se  n a ř i z u j e objížďka, za podmínek:

  1. Uzavírka se povoluje na dobu:

od 2O.3.2021 0:00 hod do 30.3.2021 23:59 hod

  1. Délka a popis uzavírky: 0,410 km

Úplně vyloučen bude provoz v předmětném úseku dotčeném rekonstrukcí. Zbylé úseky sil. II/606 a

II/238 budou označeny jako slepá pozemní komunikace.

  1. Délka a popis objížďky: 10,5 km

Provoz bude veden v trase: II/606 – Doksy – III/2381 – III/2383 – III/2382 – Tuchlovice-Srby –

Tuchlovice – II/606, obousměrně.

  1. Linková osobní doprava bude provozována dle dopravního opatření dopravce.

Autobusová zastávka „Kamenné Žehrovice, Háje“ bude zrušena bez náhrady.

Dopravce zajistí informovanost řidičů o uzavírce, objížďce a souvisejících opatřeních, a oznámí

cestujícím změny v linkové dopravě stanoveným způsobem.

  1. Dopravní značení uzavírky a objížďky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu.
  1. Uzavřený úsek bude po celou dobu akce řádně zabezpečen z hlediska předmětného zájmu .
  1. Obec Kamenné Žehrovice, Tuchlovice a Doksy, zajistí informovanost občanů o uzavírce, objížďce, a souvisejících opatřeních, v místě obvyklým způsobem.
  1. Za dodržení podmínek zodpovídá: SILNICE GROUP a.s., sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, kont. osoba: Ing. Karel Dittrich, tel. 724 592 384.